Plan finansowy określa aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa, cele oraz strategie ich osiągnięcia. Planowanie to ciągły proces, który pozwala wykorzystać posiadane aktywa i pomaga w realizacji celów krótko i długoterminowych. Jak stworzyć plan finansowy przedsiębiorstwa?

Czym jest plan finansowy?

Plan finansowy to dokument określający planowane przychody i wydatki przedsiębiorstwa. Właściwie przeprowadzona analiza finansowa pozwala zagospodarować zasoby, pomagając firmie w osiąganiu zysków. Plan finansowy jest nieodłącznym elementem każdego biznesplanu. Na jego podstawie można określić ryzyko i opłacalność danego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – podejmować właściwe decyzje finansowe w firmie. Przedsiębiorca sporządzając plan finansowy może przewidzieć, czy zaplanowane cele i inwestycje przyniosą oczekiwane zyski i będą mogły pokryć wydatki. Plan przychodów, kosztów i zysków warto przygotować na okres co najmniej 12 miesięcy, jednak w perspektywie dynamicznego rozwoju biznesu sprawdzi się ogólny plan na kilka lat. Wymaga również koordynacji z planowaniem strategicznym w innych obszarach np. marketingu czy produkcji.

Etapy tworzenia planu finansowego

Na plan finansowy firmy składa się 5 etapów. Pierwszym krokiem jest stworzenie sprawozdania finansowego firmy, które obejmuje prognozy dotyczące przyszłości firmy. Warto pamiętać, że plany często nie sprawdzają się i są obarczone niepewnością. Pierwszy etap wymaga zastosowania metody prób i błędów. W najprostszej wersji, można miesiąc po miesiącu zaplanować podstawowe wielkości finansowe, czyli koszty, zyski i planowane obroty. Drugim etapem jest oszacowanie ilości środków koniecznych do realizacji celów. Dotyczy przede wszystkim analizy bieżących wyników i porównania z przygotowanym planem. Warto badać zależności między różnymi zjawiskami zachodzącymi w firmie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie krótko i długoterminowych prognoz finansowych. Innymi słowy, trzeba oszacować ilość środków potrzebnych do realizacji planu. Zwykle bierze się pod uwagę okres 5 lat. Na czwartym etapie należy przeprowadzić kontrolę wydawania pieniędzy wewnątrz firmy. Ostatnim krokiem jest określenie strategii przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom, jakie mogą się pojawić, gdy nie zostaną spełnione prognozy finansowe.

Jakie elementy powinien zawierać plan finansowy?

Plan finansowy składa się z kilku podstawowych elementów. W zależności od wielkości firmy i perspektyw biznesowych, można wykorzystać wybrane lub wszystkie elementy. Zalicza się do nich:

Długoletni plan ramowy – dotyczy długoterminowych celów przedsiębiorstwa w perspektywie kilku lat. Określając ramowe wielkości finansowe, warto zastanowić się, jak mają kształtować się zyski i rentowność, jaki jest oczekiwany wzrost sprzedaży w perspektywie długoterminowej oraz jakie inwestycje będziemy podejmować. Należy również uwzględnić trendy i zmiany na rynku.

Plan zysków, kosztów i przychodów na najbliższy rok – obejmuje uszczegółowione przychody ze sprzedaży, zyski, marże i koszty na kolejne 12 miesięcy. Dzięki temu jest możliwość dokonania prognozy zysku brutto firmy w perspektywie miesięcznej. Ta część planu finansowego jest najczęściej wykorzystywana w małych firmach.

Plan inwestycji i finansowania – dotyczy zakupy środków trwałych, inwestycji oraz planu ich finasowania (np. raty leasingów czy kredytów).

Plan przepływów pieniężnych – tzw. cash flow to różnica pomiędzy wpływami a wydatkami. Określa, ile spadło lub wzrosło saldo gotówki w firmie i z jakich tytułów. Przypływy pieniężne mają bezpośredni wpływ na płynność finansową firmy.

Sposoby konstrukcji planu finansowego

Sporządzając plan finansowy firmy należy wziąć pod uwagę różne sposoby prowadzenia prognoz finansowych. Pierwszy z nich to metoda z góry na dół, która określa ogólną sytuację finansową firmy i możliwy do osiągnięcia popyt. Jest to podstawa do sporządzenia prognoz dla poszczególnych działów firmy. Kolejnym sposobem konstrukcji planu finansowego jest metoda z dołu do góry, obejmująca prognozę sprzedaży w konkretnych działach w przedsiębiorstwie. Mniejsze plany składają się na ogólny plan finansowy przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowaną metodą jest podejście interakcyjne, które stanowi kombinację powyższych podejść.

Wskaźniki operacyjne

Do głównych celów przedsiębiorstwa należy oczywiście powiększanie zysków. Ze względu na konkurencję, firma nie zawsze jest w stanie osiągnąć cel. Z tego względu kluczowa jest analiza możliwości wykorzystania zasobów. W planie finansowym uwzględnia się trzy wskaźniki związane z rentownością, czyli sprzedaż, majątek i kapitał własny. Wskaźnik rentowności sprzedaży dotyczy stosunku wyników finansowych do wielkości sprzedaży. Wskaźnik rentowności majątku określa wielkość osiąganego zysku w stosunku do wielkości majątku. Pokazuje które zasoby majątkowe generują największe zyski. Natomiast wskaźnik rentowności kapitałów własnych informuje, jaki jest stosunek między zyskiem netto a wartością kapitałów własnych.

Awaryjny plan finansowy

Tworząc plan finansowy firmy należy mieć na uwadze nieprzewidziane sytuacje, które mogą doprowadzić do braku możliwości realizacji celów. Wówczas istnieje konieczność zmiany i urealnienia planu. Może się zdarzyć, że koszty stałe ulegną zwiększeniu (np. podatek od nieruchomości, czynsz, płace czy ubezpieczenia). Koszty zmienne mogą rosnąć wraz ze wzrostem działalności usługowej czy produkcyjnej (np. robocizna czy koszt zużycia materiałów). Wzrost kosztów stałych pomniejsza zysk, a firma może zmagać się z problemami dotyczącymi bieżących regulacji zobowiązań. Utrata płynności finansowej i ograniczony dostęp do finansowania udzielanego przez banki mogą być powodem utraty zysków, a nawet upadłości firmy. Przejściowa utrata płynności finansowej nie musi być problemem. Warto skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania (np. pożyczki pozabankowej), które pozwoli uregulować zobowiązania. Krótkoterminowa pożyczka jest równie dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie chce rezygnować z planów inwestycyjnych i chce zadbać o stały rozwój biznesu. Fair Finance24 udziela wsparcia przedsiębiorcom, którzy potrzebują dodatkowych środków finansowych na dowolne cele bieżące i inwestycyjne. Dostęp do produktów finansowych jest łatwy i szybki, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto rozpatrzenie wniosku o przyznanie pożyczki jest darmowe i niezobowiązujące. Fair Finance24 podchodzi indywidualnie do każdej sytuacji klienta, proponując najkorzystniejsze rozwiązania finansowe. Bogata oferta produktowa jest w stanie spełnić wszystkie wymagania i oczekiwania niemal każdego przedsiębiorcy, który potrzebuje zastrzyku gotówki.