Dobry biznesplan to nie wszystko. Chcąc założyć własną firmę, warto poszukać opłacalnych form finansowania i poznać warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać zastrzyk gotówki na start. Fundusze Europejskie otwierają drzwi dla młodych przedsiębiorców, oferując środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak ubiegać się o dotację z UE?

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Gdzie szukać informacji o dotacjach?

Właściciele miko, małych i średnich przedsiębiorstw ponoszą duże koszty po uruchomieniu działalności gospodarczej. Z tego względu duże znaczenie ma finansowanie na start, aby móc rozwinąć biznes. Jednak, jak znaleźć odpowiedni program dla siebie? Aktualne projekty unijne publikowane są w pierwszym kwartale roku na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP). Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie wymaganych dokumentów, które będą sprawdzane pod kątem formalnym i merytorycznym. Należą do nich biznesplan, harmonogram realizacji projektu, analiza finansowa oraz studium wykonalności. Nie każdy prowadzony projekt zakłada takie same kryteria – należy dokładnie zapoznać się z warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca starający się o dotację. Czas oceny wniosku może trwać do 3 miesięcy. Zwycięska firma podpisuje umowę z instytucją zajmującą się przekazaniem dotacji.

Rekrutacja do projektu

Beneficjent, czyli firma, która będzie prowadziła projekt, udzieli wszystkich informacji na temat dotacji – odpowiedzi na pytania będzie można uzyskać na spotkaniach otwartych. Firmy prowadzące projekty zwykle ogłaszają termin rekrutacji do 5 miesięcy. Po tym czasie należy złożyć kilka dokumentów, czyli:

  • Formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą.
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
  • Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z beneficjentem.
  • Oświadczenie o posiadaniu miejsca zamieszkania na wyznaczonym obszarze.
  • Wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowych.

Po złożeniu wszystkich dokumentów należy oczekiwać na wyniki, które pojawią się na stronie internetowej, podanej przez beneficjenta.

Szkolenia i przygotowanie biznesplanu

Kolejnym krokiem do przyznania dotacji z Funduszów Europejskich jest napisanie biznesplanu. Właściciele firm odbywają szkolenia i indywidualne spotkania z doradcą, które pomogą zdobyć cenną wiedzę na temat pisania biznesplanu, marketingu i przedsiębiorczości. Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do szkoleń i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie utrzymać status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. W praktyce decyzja o przystąpieniu do projektu zapewnia dotację z Funduszy Europejskich.

Złożenie wniosku o dotację

Po odbyciu szkoleń należy sporządzić biznesplan i skonsultować go z doradcą. Następnie składamy dokumenty wraz z załącznikami i oczekujemy na decyzję Komisji Oceny Wniosków – może minąć parę miesięcy od momentu zakończenia szkoleń. Każda firma, która rekrutuje przedsiębiorców do projektu, posiada własny wzór wniosków, jednak w większości są to elementy wspólne dla wszystkich wniosków.

Zabezpieczenie dotacji

Przedsiębiorca, który stara się o przyznanie dotacji musi zapewnić wkład własny i poręcznie. Przeważnie wkład własny obejmuje 10% wartości projektu. Następnie należy zadbać o zabezpieczenie dotacji w jednej z wymienionych form: weksel z poręczeniem (wystarczy jedna osoba), poręczenie zwykłe (dwóch poręczycieli), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku, ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Należy pamiętać, że osoby pozostające w związku małżeńskim muszą mieć zgodę współmałżonka.

Podpisanie umowy i wypłata dotacji

W kolejnym kroku należy podpisać umowę i oczekiwać na wypłatę dotacji. Pozyskane środki z UE należy rozdysponować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie umowy czy faktury trzeba przechowywać na wypadek kontroli.

Wsparcie pomostowe

Starając się o dotację warto również złożyć wniosek o wsparcie pomostowe, które można przeznaczyć na koszty stałe prowadzenia działalności, takie jak usługi księgowe, czynsz czy abonament za telefon. Dana kwota wypłacana jest przez pół roku, raz w miesiącu. Środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego również powinny zostać dokładnie opisane w harmonogramie. Dotację należy rozliczyć w ciągu 15 dni, natomiast wsparcie pomostowe po 6 i 12 miesiącach od otrzymania wsparcia. Pozyskiwanie dotacji z UE to długi proces, który może zająć nawet kilkanaście miesięcy, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Dodatkowo przez cały czas należy utrzymywać status osoby bezrobotnej.