Dotacja to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie z urzędu pracy lub środków z Unii Europejskiej musi spełnić określone warunki. Jak pozyskać dotację na założenie lub rozwój firmy?

Dofinansowanie na założenie firmy z Powiatowego Urzędu Pracy

Bezzwrotne środki finansowe przyznawane są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, nie spółki, jednak nie wykluczając zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili firmę również mogą ubiegać się o dotację na ponowne rozpoczęcie działalności, pod warunkiem, że firma została zamknięta nie później niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. O dotację na założenie i rozwój firmy można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Środki finansowe przyznawane są z Funduszu Pracy, a kwota dotacji może wynieść maksymalnie 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce.

Dofinansowanie może zostać przyznane osobom zarejestrowanym jako bezrobotne przez co najmniej 1 miesiąc lub 3 miesiące, w zależności od wytycznych urzędu. Środki finansowe należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem np. na zakup urządzeń, maszyn, oprogramowania, wyposażenia firmy czy działania reklamowe. Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Jeżeli będzie wynosił mniej niż 12 miesięcy, należy zwrócić otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania z urzędu. Na rozliczenia i udokumentowanie poniesionych wydatków przedsiębiorca ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Środki finansowe z urzędu na rozwój działalności gospodarczej

Dotacje z urzędu przyznawane są nie tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również działających na rynku przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania również wynosi maksymalnie 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce i może zostać wykorzystana na te same cele, co w przypadku dofinansowania na rozwój działalności, czyli zakup maszyn, sprzętu czy oprogramowania. W urzędzie pracy można starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacje z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje unijne są jednym z najbardziej popularnych sposobów finansowania zewnętrznego na założenie i rozwój firmy. Środki finansowe przyznawane są z Funduszy Europejskich i co do zasady są bezzwrotne, jednak w przypadku niewywiązania się z umowy podlegają zwrotowi. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób, które nie ukończyły 30 lat, nie pracują i nie uczą się oraz dla osób, które ukończyły 30 lat i nie pracują. Poszczególne warunki mogą różnić się w zależności od województwa. Przeważnie największe szanse na jednorazowe dotacje na założenie firmy mają bezrobotne kobiety, osoby po 45 roku życia, niepełnosprawne, trwale bezrobotne oraz z bardzo niskim wykształceniem. Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich na podjęcie działalności gospodarczej może wynieść nawet 40 tys. zł.

Unijne dotacje na rozwój firmy

Dotacje z UE przeznaczone są również na rozwój firmy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki finansowe to duża pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają szansę rozwinąć biznes i rozpocząć działalność na większą skalę. Środki z Funduszy Europejskich można pozyskać zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Projekty powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjności w firmie i mogą dotyczyć zakupu środków trwałych, urządzeń i maszyn, budowy i rozbudowy hal produkcyjnych, zakupu materiałów budowlanych, zakupu nieruchomości, najmu, dzierżawy, leasingu, działań promocyjnych czy kosztów ogólnych. Wszystkie działania mają na celu wprowadzenie nowych lub ulepszonych usług lub produktów, poszerzając ofertę. Dotacje przyznawane są również na informatyzację, rozwiązania ekologiczne czy szkolenia dla pracowników. Otrzymanie dofinansowania na założenie i rozwój firmy wymagają dopełnienia znacznie większej liczby procedur niż w przypadku ubiegania się o środki finansowe z Urzędu Pracy. Wsparcie można uzyskać na drodze konkursów, organizowanych w ramach konkretnych programów. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wniosku, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, stworzenie biznesplanu, zadeklarowanie wkładu własnego oraz zabezpieczenie dotacji.